Content

Disclaimer van Contactfomulieren.nl

Snapshot of www.contactformulieren.nl

Algemeen

M.S Media Group B.V. (Kamer van Koophandel 54555108), hierna te noemen Contactformulieren.nl, verleent u hierbij toegang tot www.contactformulieren.nl. Contactformulieren.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Vensie spant zich in om de inhoud van www.contactformulieren.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.contactformulieren.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Contactformulieren.nl

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vensie en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van contactformulieren.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laatst gewijzigd, juli 2016